ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์บรรยาย "การดื้อยาต้านจุลชีพกับการข้ามศาสตร์ของนักมานุษยวิทยา"
Banthita
May 11, 2021
การดื้อยาต้านจุลชีพได้เรียกร้องให้นักมานุษยวิทยาเข้าไปทำความเข้าใจและสนทนากับความรู้หลายศาสตร์ และทำงานแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) กับนักวิชาการสาขาอื่น สไลด์บรรยายนี้เป็นการนำเสนอว่า การดื้อยาต้านจุลชีพได้พานักมานุษยวิทยาไปทำงานกับศาสตร์สาขาใดและอย่างไรบ้าง
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
Banthita
May 11, 2021
"วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น" ประกอบด้วยเนื้อหา แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิต
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการเสวนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา”
Banthita
May 10, 2021
ข่าวสารและกิจกรรม
บทความ มานุษยวิทยากับจุลชีพ: สถานภาพองค์ความรู้จากวิวัฒนาการร่วม
Banthita
May 10, 2021
บทความนี้ต้องการเสนอว่า จุลชีพและมานุษยวิทยามีความสัมพันธ์กันแบบ “วิวัฒนาการร่วม” กล่าวคือ ในขณะที่มานุษยวิทยามีส่วนทำให้จุลชีพมีที่ทางในโลกสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์มากขึ้น ขณะเดียวกันจุลชีพก็มีส่วนผลักดันให้มานุษยวิทยาการแพทยและแวดวงมานุษยวิทยาโดยรวมมีความก้าวหน้าในเชิงทฤษฎีและในเชิงประยุกต์เช่นกัน
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการอบรม "การจัดการเอกสารใบลาน หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ"
Banthita
May 10, 2021
ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือชุดงานคือความดี
Banthita
Apr 27, 2021
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือชุดงานคือความดี จำนวน 7 เล่ม เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่า ประสบการณ์การทำงานสุขภาพชุมชนของคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิ