ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
Banthita
Jul 04, 2021
รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub) วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวสารวิชาการ
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
Banthita
Jun 13, 2021
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 23 มิ.ย. 2564
ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพถ่ายโครงการ “ภาพถ่ายสุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Photography)
Banthita
Jun 02, 2021
ข่าวสาร AMIS
[4 มิ.ย.2564] สัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
Banthita
May 16, 2021
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร"
Banthita
May 11, 2021
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์บรรยาย "การดื้อยาต้านจุลชีพกับการข้ามศาสตร์ของนักมานุษยวิทยา"
Banthita
May 11, 2021
การดื้อยาต้านจุลชีพได้เรียกร้องให้นักมานุษยวิทยาเข้าไปทำความเข้าใจและสนทนากับความรู้หลายศาสตร์ และทำงานแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) กับนักวิชาการสาขาอื่น สไลด์บรรยายนี้เป็นการนำเสนอว่า การดื้อยาต้านจุลชีพได้พานักมานุษยวิทยาไปทำงานกับศาสตร์สาขาใดและอย่างไรบ้าง
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
Banthita
May 11, 2021
"วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น" ประกอบด้วยเนื้อหา แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิต
ข่าวสารและกิจกรรม
สไลด์ประกอบการเสวนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา”
Banthita
May 10, 2021
ข่าวสารและกิจกรรม
บทความ มานุษยวิทยากับจุลชีพ: สถานภาพองค์ความรู้จากวิวัฒนาการร่วม
Banthita
May 10, 2021
บทความนี้ต้องการเสนอว่า จุลชีพและมานุษยวิทยามีความสัมพันธ์กันแบบ “วิวัฒนาการร่วม” กล่าวคือ ในขณะที่มานุษยวิทยามีส่วนทำให้จุลชีพมีที่ทางในโลกสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์มากขึ้น ขณะเดียวกันจุลชีพก็มีส่วนผลักดันให้มานุษยวิทยาการแพทยและแวดวงมานุษยวิทยาโดยรวมมีความก้าวหน้าในเชิงทฤษฎีและในเชิงประยุกต์เช่นกัน