ข่าวสารพิพิธภัณฑ์

ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี
Banthita
Apr 20, 2021
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์และผลงานสำคัญของผศ.ภญ.สำลี ใจดี
ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการ "อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ทางการแพทย์"
Banthita
Jan 19, 2021
นิทรรศการ "อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ทางการแพทย์" เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้นภายในหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
Banthita
Jan 16, 2018
เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย หสช. ร่วมกับสช. ได้มีการปรับปรุงหอประวัติศาสตร์สุขภาพ บริเวณโซนด้านหน้าและด้านข้าง ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 โดยนำเสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสุขภาพ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การเกิด การแก่ การตาย