ข่าวสารพิพิธภัณฑ์

ข่าวสารจดหมายเหตุ
คณะทำงานเครือข่ายประชาชนต้านภัยสื่อดิจิทัลและสังคมออนไลน์ โดยมีนายอาคม ทิมประเสริฐ ประธานคณะทำงาน และทีมงานได้มาเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพและหอจดหมายเหตุสาธาณสุขแห่งชาติ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
คณะศึกษาดูงานจากโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ "2023 Thai UHC Journey workshop: Social Participation in health Decision-Making" เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติรับมอบวัตถุจดหมายเหตุ เครื่องฉายสไลด์พร้อมด้วยภาพฟิล์มสไลด์
ข่าวสารจดหมายเหตุ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงาน
ข่าวสารจดหมายเหตุ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชากายภาพบำบัด เข้าศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติและหอประวัติศาสตร์สุขภาพ