ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ความร่วมมือทางการแพทย์กับต่างประเทศ ประกอบด้วย 1.Dr.Dwight E.Harken 2. Intensive cause in Cardiology by American college of cardiology 3. Dr.Alexander T.Bunts by Cleveland clinic 4. Dr.John E. (Us embassy APO Sanfrancisco) 5. Dr.Mayo by Mayo Clinic 6. Dr.Turnbull by Cleveland clinic 7. Experts from south – east asia and western pacific at Tuberculosis seminar. Sydney, Australia 8. Dioctyl sodium sulfosuccinate (Doxinate) in Chronic functional constipation Marion friedman, M.D. Baltimore, Maryland ลักษณะเอกสารเป็นสำเน

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ความร่วมมือทางการแพทย์กับต่างประเทศ ประกอบด้วย 1.Dr.Ben Eiseman by Veterans administration hospital 2. W.J. Kool by Commonwealth Dental Supply 3. Dr. Hartwell Harrison by Peter bent Brigham hospital 4. Dr.Gortrude J.Jones by Cristian medical college hospital 5. Ortho pharamaceutical limited 6. Dr.Charles L.Leedham by Cleveland clinic 7. Dr. W.J.Kolff by Cleveland clinic 8. Us component, Seato medical general laboratory ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 117 หน้า

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว การพัฒนางานด้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก ประกอบด้วย 1.สถิติอัตราการเกิดการตายของเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 2.สถิติอัตราการเกิดการตายของเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 3.สถิติส่วนสูงและน้ำหนักแรกเกิดของเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 4.10 อันดับโรคที่เด็กป่วยมากที่สุด โรงพยาบาลเด็ก 5.Clinic pathological conference โรงพยาบาลเด็ก 6.โครงการอบรมแพทย์ประจำบ้านทางโรคเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 7.รายงานการวิจัยด้านกุมารเวชศาสตร์ : กรณีศึกษาและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กในประเทศไทย 8.Thailand population census 9.รายนามคนไข้ Salicylate Poisoning 10.Resume นายแพทย์เ

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ความร่วมมือทางการแพทย์กับต่างประเทศ ประกอบด้วย 1.Training in the medical sciences/usom 2.Dr.Lalla lverson by American registry of geographic pathology ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 27 หน้า

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ความร่วมมือทางการแพทย์กับต่างประเทศ ประกอบด้วย 1.Dr.George Crile by Cleveland clinic ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 125 หน้า

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วยเอกสารกรณีศึกษาอาการโรคต่างๆ 1.Pancreatic Cysts 2.รายงานการดูงานที่โรงพยาบาลปอดนนทบุรีกรณีความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคนิ่วไต 3.Geographic pathology of choriocarcinoma 4.Mesenteric Thrombosis 5.Spriradeuo Cacinoma 6.Adeno – carcinoma of rectum 7.Pneumperitonitis Diverticulum 8.Bronchogenic Carcinoma ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 150 หน้า

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วยเอกสารกรณีศึกษาอาการโรคต่างๆ  1.Lymphogranuloma inguinale of vulva with spreading to rt.eye 2.Volvulus 3.Carcinoma Ovary 4.Mensenchymoma 5.กรณีน้ำท่วมปอด 6.Anterier Mediastinal Teratoma 7.Peptic ulur an liomyoma of stomach 8.กรณีนิ่วในไตขวา 9.กรณีวินิจฉัยแยกโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน 10.กรณีเลือดออกในกระเพาะอาหาร 11.กรณีมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 12.Staphylocus aureus 13.Radio – Isotope 14.การใช้ยาลดความดันโลหิตในครรภ์ 15.Case Report 16.Comparison of the clinical ecidences of hypoglycemia and diabetic ลักษณะเอกสาร

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย เอกสารด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล 1.เอกสารรายงานของแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลหญิง -OBSTETRIC DEPARTMENT 

-BLOOD RESEARCH DEPARTMENT -DIVISION OF PATHOLOGY -DEPARTMENT OF MEDICINE -GYNECOLOGY DEPARTMENT -DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY -DEPARTMENT OF SURGERY -DEPARTMENT OF RADIOLOGY 2.เอกสารแผนกธนาคารเลือด โรงพยาบาลหญิง 3.เอกสารการทุจริตลักลอบนำยา Suphadiazine 4.เอกสารแจ้งให้แผนกต่างๆ เขียนบทความลงในหนังสือ Thailand general and scientific aspects โรงพยาบาลหญิง 5.จดหมายติดต่อเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมงานกั

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย เอกสารสถิติโรงพยาบาลหญิง 1.กราฟอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก ช่วง พ.ศ. 2493 - 2496 โรงพยาบาลหญิง (Survivorship Curvical Cancer Women' Hospital) 2.สถิติการคลอดบุตรช่วง พ.ศ. 2493 - 2500 โรงพยาบาลหญิง (Obstetrical Statistics 1951-1957) 3.สถิติผู้ป่วยโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะสืบพันธุ์ ช่วง พ.ศ. 2494-2499 โรงพยาบาลหญิง (Condyloma Acuminata) 4.สถิติสูติกรรม(การแท้งลูก) ช่วง พ.ศ. 2494-2499 โรงพยาบาลหญิง (Abortion) 5.สถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ช่วง พ.ศ. 2494-2500 โรงพยาบาลหญิง (Malignancy of Th...

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย เอกสารสถิติโรงพยาบาลหญิง 1.หนังสือรายงานสถิติประจำปี 2508 โรงพยาบาลหญิง ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 100 หน้า