ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารการบริหาร นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ พ.ศ. 2531 - 2541 ประกอบด้วย 1.หนังสือรายงานการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (มิ.ย. 2535-ก.ย.2535) ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 17 หน้า


เอกสารการบริหาร นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ พ.ศ. 2531 - 2541 ประกอบด้วย 1.เอกสารโครง (ร่าง) หนังสือเรื่องบทบาทของโรงพยาบาลชุมชนกับการพัฒนาสาธารณสุขในทศวรรษที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 3 หน้า

เอกสารการบริหาร นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ พ.ศ. 2531 - 2541 ประกอบด้วย 1.เอกสาร สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 2 หน้า

เอกสารการบริหาร นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ พ.ศ. 2531 - 2541 ประกอบด้วย 1.เอกสารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 4 หน้า

เอกสารการบริหาร นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ พ.ศ. 2531 - 2541 ประกอบด้วย 1.เอกสาร Reengineering การบริหารงาน(คุณภาพ) ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 5 หน้า

เอกสารการบริหาร นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ พ.ศ. 2531 - 2541 ประกอบด้วย 1.เอกสารการบริหารกล่าวถึงกรมอนามัย ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 3 หน้า

เอกสารการบริหาร นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ พ.ศ. 2531 - 2541 ประกอบด้วย 1.เอกสารคำกล่าวเปิดประชุมของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 หน้า

เอกสารการบริหาร นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ พ.ศ. 2531 - 2541 ประกอบด้วย 1.เอกสารการบริหารงานสำหรับนักบริหาร ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 33 หน้า

เอกสารการบริหาร นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ พ.ศ. 2531 - 2541 ประกอบด้วย 1.เอกสารประกันสังคม/ประกันสุขภาพ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 3 หน้า

เอกสารการบริหาร นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ พ.ศ. 2531 - 2541 ประกอบด้วย 1.เอกสารนำเสนอข้อมูล กระดาษ แผ่นใส เรื่องการบริหารงานและประสบการณ์ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 33 หน้า