ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [ฉบับปรับปรุงวันที่ 3 ส.ค. 2545] ประกอบด้วย  1.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง 2.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [ฉบับปรับปรุงร่าง 26 ส.ค. 2545 และ 2 ก.ย. 2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 100 หน้า

เอกสารคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [3] ประกอบด้วย .ประเด็นปรึกษาหารือของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [31 มกราคม 2545] 2.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา [8 กรกฎาคม 2545]
3.หนังสือ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [21 ส.ค. 45] 4.เสนอพิจารณาตัดคำว่า จิตวิญญาณ จาก พ.ร.บ. โดย มูลนิธิพุทธธรรม [3 กันยายน 2545] 5.ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 226 หน้า

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [5 กุมภาพันธ์ 2546] ประกอบด้วย 1.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง ,พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ฉบับที่ ..] 2.ร่างแผนปฏิบัติการจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ช่วง 2547 – 48
3.ร่าง พ.ร.บ.ยา..ไม่ได้มีความทันสมัยอย่างที่ใคร ๆ คิด โดย ศ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 4.ประชุมปรึกษาหารือร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... [15 พ.ย. 46] นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์  เป็นประธาน 5.ความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 6.จากกรอบความคิดสู่ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 7.เกา

เอกสารการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 7 - 8 กันยายน 2545 ณ โรงแรมโรสกาเด้นท์ เอไพรม รีสอร์ท อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบด้วย 1.เอกสารการนำเสนอแผนการผลักดันร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  2.เอกสารการนำเสนอร่างพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปรับปรุงครั้งที่ 2 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 116 หน้า

แผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [2] ประกอบด้วย  1.หนังสือ การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดย ประเวศ อรรถศุภผล พฤษภาคม 2544  2.[ร่าง] กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  [สปรส.] กุมภาพันธ์ 2544  3.การทบทวน ตรวจสอบเนื้อหา กฎหมายด้านสาธารณสุข/สุขภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากรอบความคิด ระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยนางวารุณี สุรนิวงศ์ 4.ร่างสาระสำคัญของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 11 ก.พ. 2545  5.เอกสารสาระสำคัญประกอบหมวดที่ 4 กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ [ 6 มี.ค. 45  ]  6.แผ่นพับ ชีวิต [และสุขภาพ]ไม่ใช่ของเล่น โดย ...

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [ 15 มี.ค. 45  ] ประกอบด้วย  1.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ... [ปรับปรุงครั้งที่ 1 : 24 เม.ย. 45 ] 2.ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ... 3.ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ โดย สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 4.เสนอพิจารณาตัดคำว่า จิตวิญญาณ จาก พ.ร.บ. โดยมูลนิธิพุทธธรรม 5.คำชี้แจงในการยื่นความจำนงแสดงความคิดเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวันที่ 9 สิงหาคม 2545 6.คำแนะนำของกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร [29 สิงหาคม

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงวันที่ 24 เม.ย. 2545  1ฉบับและฉบับร่าง 1 ฉบับ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 112 หน้า

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2545] [ยกร่างเป็นภาษากฏหมาย] ประกอบด้วย 1.สำเนาหนังสือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้อะไรกับประชาชน 2.สำเนาหนังสือประชาชนจะได้อะไรจากร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ สิงหาคม 2540 3.ร่างสาระสำคัญของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 11 ก.พ. 2545 4.บทความ กระแสปฏิรูปสุขภาพ โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 5.ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับวันที่ 15 มี.ค. 2545 6.ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2545  ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 157 หน้า

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การสอบทานความคิดเห็นร่างกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเวทีระดมความคิดเห็นต่อกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคใต้ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 163 หน้า

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2545] ประกอบด้วย 1.บทความ พ.ร.บ. สุขภาพ : ฝัน ใกล้เป็นจริง โดย สันต์ หัตถีรัตน์ 2.สภาวิชาชีพด้านสุขภาพผู้เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 3.ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนในร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มีลายมือเขียนด้วยดินสอของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี 4.คู่มือเพื่อรู้จักและเข้าใจร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ "สุขธรรมนูญ" เพื่อปฏิรูปสุขภาพคนไทย 5.บทที่ 10 กลไกของระบบสุขภาพใหม่ 6.พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ คิดก่อต่อช่วยด้วยสร้