ข่าวสาร AMIS

ข่าวสาร AMIS
Addressing Antibiotic Use: Insights from Social Science Around the World Report
ข่าวสาร AMIS
[4 มิ.ย.2564] สัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
Banthita
May 16, 2021
ข่าวสาร AMIS
ศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563
Banthita
Nov 05, 2020
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563
ข่าวสาร AMIS
ศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2563
Banthita
Oct 15, 2020
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังศุกร์เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2563