คู่มือจัดอบรม วิถีชุมชน

หนังสือ/สื่อชุดโครงการอบรมแกนวิชาการสุขภาพชุมชน ลำดับที่ 14

ไม่มีรูปแบบการอบรมที่ดีที่สุดอย่างตายตัว และการอบรมจะไม่เสร็จสมบูรณ์ในตัวของมันเอง เพราะการทำงานกับชุมชนนั้น มีความเป็นศาสตร์พอๆ กับศิลปะทุกแขนง ที่ความชำนาญเกิดจากการฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอ การอบรมเชิงปฏิบัติการจึงเป็นการวางพื้นฐาน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถฝึกฝนด้วยตนเองต่อไปได้


  ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ


หมวด: Books
120 THB x