คณะอาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ เข้าแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชม

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ และพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย

   

รับมอบเอกสารจดหมายเหตุ อาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ

เอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารส่วนบุคคลที่มีคุณค่าด้านการสาธารณสุขไทย

aaaaa
 

เสวนา“จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย” และร่วมเปิดนิทรรศการ "เกิด แก่ เจ็บ ตาย"

และเข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

|