นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์

1. การนำข้อมูลในคลังข้อมูลไปใช้ต้องอ้างอิงที่มาเสมอ
2. ห้ามดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่แตกต่างไปจากต้นฉบับ
3. ห้ามใช้ข้อมูลเพื่อการค้า
4. เผยแพร่ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันเสมอ (ขออนุญาตเจ้าของเอกสารหรือหอจดหมายเหตุฯ)
5. ผู้นำไปใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์หอจดหมายเหตุฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ

คำอธิบายเอกสาร สช.26 ตุลาคม 2552
ค้นหาข้อมูล เอกสารหน่วยงาน


ค้นหาข้อมูล


KEYWORD

(OPTIONAL)
หมวดข้อมูล
หน่วยงาน/บุคคล /บุคคล/หมวดย่อย
รูปแบบ
รหัสอ้างอิง
วัน เดือน ปี ของเอกสาร - -
ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

ข้อมูลทั้งหมด

สมุดบันทึก (DIARY) และภาพอัตชีวประวัติ

รหัสเอกสาร | สบ 2.1

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช

เอกสารส่วนบุคคลของนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ได้รับบริจาคจากท่านเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวที่ท่านบันทึกขึ้นระหว่างรับราชการจนเกษียณ เป็นลายมือเขียนที่ท่านบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คนที่เกี่ยวข้องทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ซีดีไฟล์ภาพถ่ายตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน นักศึกษา จนกระทั่งรับราชการ การศึกษาดูงาน และเกษียณอายุราชการ มีลักษณะเป็นสมุดบันทึก กระดาษแผ่น และซีดี รวม 2 กล่อง อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2492 - 2530

[ DOWNLOAD ]

Image

สมุดบันทึก (DIARY) และภาพอัตชีวประวัติ

รหัสเอกสาร | สบ 2.1

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช

เอกสารส่วนบุคคลของนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ได้รับบริจาคจากท่านเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวที่ท่านบันทึกขึ้นระหว่างรับราชการจนเกษียณ เป็นลายมือเขียนที่ท่านบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คนที่เกี่ยวข้องทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ซีดีไฟล์ภาพถ่ายตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน นักศึกษา จนกระทั่งรับราชการ การศึกษาดูงาน และเกษียณอายุราชการ มีลักษณะเป็นสมุดบันทึก กระดาษแผ่น และซีดี รวม 2 กล่อง อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2492 - 2530

[ DOWNLOAD ]

Text

การวางแผนพัฒนาสาธารณสุขและการประมาณการงบประมาณ 5 ปี ฉบับที่ 5 - 6 พ.ศ. 2525 - 2534

รหัสเอกสาร | สบ 4.1

นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์

เอกสารส่วนบุคคลนายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ได้รับมอบเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นเอกสารประเภทกระดาษและหนังสือ เนื้อหาเอกสารเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขและการประมาณการงบประมาณ 5 ปี เพื่อเป็นกรรมการวางแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 5 - 6 พ.ศ. 2525 - 2534 และสำเนาหนังสือเรื่อง การพัฒนากลไกการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข รวม 1 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

ตำรายาแผนโบราณและเอกสารส่วนบุคคลของนายวิบูลย์ เข็มเฉลิม

รหัสเอกสาร | สบ 5 - 5.3

นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม

เอกสารส่วนบุคคลนายวิบูลย์ เข็มเฉลิม เป็นเอกสารที่ได้รับมอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 ลักษณะของเอกสารเป็นประเภทกระดาษแผ่น หนังสือ ใบลาน สมุดข่อย ประกาศนียบัตร และสมุดบันทึก ซึ่งใช้ทั้งภาษาไทย ภาษาไทยโบราณ อักษรไทยน้อย อักษรขอมไทย ในการเขียน และมีการบันทึกทั้งประเภทการพิมพ์ การจาร และการเขียนด้วยลายมือ เนื้อหาเอกสารเป็นบันทึกส่วนตัว ตำรายาแผนโบราณซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบิดา รวมทั้งสิ้น 20 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

ตำรายาแผนโบราณ

รหัสเอกสาร | สบ 6.1 - 6.3

นายต่วน ถ่ายเกิด

เอกสารของนายต่วน ถ่ายเกิด หมอยาแผนโบราณ ในจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบจากนายภูเมธ หงสไกร ซึ่งมีฐานะเป็นเหลนของท่าน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นตำรายารักษาโรคแบบโบราณ ซึ่งบันทึกด้วยลายมือในสมุดบันทึก สมุดข่อย (สมุดไทยขาว) หนังสือตำรายาที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ มีทั้งอักษรไทยปัจจุบัน อักษรไทยน้อย อักษรขอมไทย อายุเอกสารอยู่ระหว่าง ร.ศ. 131 - พ.ศ. 2481 รวม 4 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

ภาพถ่ายการปฏิบัติงานผดุงครรภ์ของนางนิยม มุทาวัน

รหัสเอกสาร | สบ 7.1 - 7.2

นางนิยม มุทาวัน

เอกสารของนางนิยม มุทาวัน ผดุงครรภ์ยุคบุกเบิกของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบเอกสารชุดนี้จากงานสัมมนาผู้รู้เห็น (Witness seminar) เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนประจำปี 2552 ลักษณะของเอกสารเป็นกระดาษแผ่นและภาพถ่าย สมัยที่ท่านทำงานเป็นผดุงครรภ์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ อายุของเอกสารอยู่ระหว่างประมาณ พ.ศ. 2510 - 2541 รวม 1 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสเอกสาร | สบ 8.1 - 8.4

นายประภาส จเรประพาฬ

เอกสารนายประภาส จเรประพาฬ ได้รับมอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานสัมมนาผู้เห็น เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ปี 2552 ลักษณะเป็นรายงานการวิจัย กระดาษแผ่น สมุดบันทึก และสำเนาภาพถ่าย เนื้อหาเกี่ยวกับการโอนย้ายภารกิจจากสถานีอนามัยสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำเนาภาพถ่ายขณะปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีอนามัยของเจ้าของเอกสาร อายุของเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2526 - 2552 รวม 1 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

สมุดบันทึกของหมออนามัย/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

รหัสเอกสาร | สบ 9

นายชัยพร จันทร์หอม

เอกสารของนายชัยพร จันทร์หอม ได้รับมอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในงานสัมมนาผู้รู้เห็น เรื่อง ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2552 ลักษณะเป็นสมุดบันทึก เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติราชการในด้านสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2527 รวม 1 กล่อง

[ DOWNLOAD ]

Text

โรคระบาดในจังหวัดนนทบุรี (ศก 121 - 127)

รหัสเอกสาร | ออ 1.1

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เอกสารโรคระบาดในจังหวัดนนทบุรีเป็นเอกสารที่หอจดหมายเหตุฯ ทำสำเนาจากไมโครฟิล์ม ต้นฉบับจัดเก็บที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื้อหาเอกสารเป็นรายงานบัญชีคนไข้ที่ป่วยเป็นอหิวาตกโรคสมัยรัชกาลที่ 5 ศก 121 - 127 ซึ่งป่วย รักษา และตายในสมัยนั้นในแต่ละปี

[ DOWNLOAD ]

Text

จดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม

รหัสเอกสาร | ออ 1.2

องค์การค้าของคุรุสภา

จดหมายเหตุเรื่อง มิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม เป็นเอกสารที่สำเนาจากหนังสือประชุมพงศาวดารเล่ม 18 ภาคที่ 31พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2508

[ DOWNLOAD ]

Text

หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ถัดไป »
|