หอจดหมายเหตุ


  เอกสาร จำนวนโหลด ขนาด ดาวน์โหลด
เอกสารคู่มือสำหรับ Electronic Document Record Management 2061 1,651.48 kb
History of Records and Archives (Power Point) 4131 124.31 kb
ประชุมคณะกรรมการ จัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย ครั้งที่1/2552 2122 5,573.22 kb
โครงการอบรมความรู้สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1 เรื่อง จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และประวัติศาสตร์ในระบบการทำงานสุขภาพ วันที่ 7-8 กันยายน 2558 233 522.69 kb
องค์ประกอบงานพิพิธภัณฑ์-จดหมายเหตุ 222 1,684.29 kb
การศึกษาวัตถุวัฒนธรรม 209 357.31 kb
ภาพถ่ายและบันทึกข้อมูล 209 380.05 kb
โจทย์ในการทำกิจกรรม รู้จักวัตถุ เอกสาร ภาพถ่าย 198 723.28 kb
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ครั้งที่ 1/2558 141 450.67 kb