โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒)

 

วิธีดำเนินการ/กิจกรรม

          ดำเนินตามแผนงานและกิจกรรม ดังนี้ 

  

 

งบประมาณ

ของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓๙,๔๕๔,๒๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดดังตารางข้างต้น และเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สามารถดำเนินงานปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ ชั้น ๑ และ ชั้น ๔ เป็นอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ตามแผนรองรับพิธีเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๕๖๑)

๒. สามารถรองรับการขยายปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. สามารถส่งเสริมการค้นคว้า การวิจัย และให้บริการข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สุขภาพแก่สาธารณะ

๔. เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพิธีเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

                                  ลงชื่อ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ

                                           (นายโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์)

                                       ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ

 

                                  ลงชื่อ ...................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

                                           (นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

                                     ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

                                  ลงชื่อ ...................................................... ผู้อนุมัติโครงการ