งานครบรอบ ๑ ปีห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ คุณงามความดีของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว จึงร่วมกันจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ผู้สนใจสามารถดูกำหนดการ ดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์การจัดงาน 
     1. เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ คุณงามความดีของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
     2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ต่อยอดการเรียนรู้ ในวาระครบรอบ ๑ ปี ห้องสมุด เสม พริ้งพวงแก้ว
     3. เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้่งพวงแก้ว ให้บุคลากรสุขภาพ นักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงสาธารณชนผู้สนใจมาใช้ประโยชน์

ที่มาของชื่อห้องสมุด มาจากแรงบันดาลใจและความต้องการการแสดงกตัญญุตาต่อศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เนื่องในโอกาสการจัดงาน ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึงจัดโดยเครือข่ายองค์กรภาคี ๑๔๐ องค์กร ไปในปีที่ผ่านมา ปีนี้องค์กรต่างๆ ยังรำลึกถึงงานที่จัดให้ท่านขณะยังมีชีวิตอยู่ ต่อมาคณะกรรมการ ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว มีการประชุมสรุปงานและมีแนวคิดในการสืบสานอุดมการณ์การทำงานสุขภาพกับสังคมของท่าน ดาวน์โหลด บางองค์กรก็ดำเนินงานไปแล้ว อย่างการก่อตั้งเสมสิกขาลัย บางองค์กรมีการคิดงานในระดับโครงการ ห้องสมุดถือเป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ที่มีความหมายต่อการสร้างการเรียนรู้ ท่านจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู็ดังคำที่ท่านมักย้ำเสมอว่า "...จะต้องหมั่นหาความรู้ให้ตนเองตลอดเวลา"
ปีนี้แต่ละองค์กร/เครือข่ายยังคงรำลึกถึงท่าน ที่เรามักเรียกท่าน  อย่างเคารพยกย่องว่า "คุณพ่อเสม" มาโดยตลอดทั่วกันนั้น เป็นคำเรียกจากทุกคนที่รู้จักท่านอย่างใกล้ชิด ปีนี้จึงมีการจัดงานกันหล้กๆ หลาย ๆแห่ง และที่กระทรวงสาธารณสุขก้มีการจัดงานโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย (หพสท.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมใจร่วมกันจัดงานรำลึกถึงท่าน เพื่อสืบสานแนวคิดแนวทางการทำงานเพื่อสังคมของท่าน ท่านจึงยังอยู่ในความทรงจำของลูกทุกคน 
ในงานจึงมีการจัดนิทรรศการ ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ไปจัดแสดงหลายแห่ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการมีชีวิตและทำงานด้วยอุดมการณ์ต่อสังคม แสดงให้เห็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่แต่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย

ภาพนี้เป็นภาพที่บุตรสาวของท่านถ่ายรูปคู่กับท่านเหมือนถ่ายกับตัวจริงอย่างประทับใจ

นอกจากนั้นในงานจะมีการฉายสารคดี ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว สารคดีแสดงประวัติศาสตร์การทำงานสุขภาพในช่วงชีวิตของท่าน มีการเสวนาจากนักคิดนักบริหารผู้มีวาทะศิลป์ในการเล่ารเรื่องราวของท่าน ในการบริหารงานแบบคนในครอบครัวจนทุกคนเรียกท่านว่า "คุณพ่อ " อย่างสนิทใจ และท่านก็เรียกตัวเองว่า "พ่อ" กับทุกคนที่มาพบมาคุยกับท่านจนวันสุดท้ายของท่าน

 จึงขอแจ้งและเชิญทุกท่านที่รู้จักท่านมาร่วมงานได้ตามอัธยาศัย...ดังว่าเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ www.healthstation.in.th/action/videolist/videonew/