ประชุมทีมงานวิชาการและเตรียมเนื้อหาจัดแสดง

ประชุมทีมงานวิชาการและเตรียมเนื้อหาจัดแสดง

ประชุมระดมสมองรวบรวมเนื้อหาประวัติศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุม 1 สวรส. วันที่ 15 มี.ค.2553 เวลา 13.30 - 16.30 น.

    

                             

 การประชุมทีมงานวิชาการประวัติศาสตร์สุขภาพและเตรียมเนื้อหาจัดแสดง ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ก.พ. พ.ศ.2553 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 88/37 ซ.สาธารณสุข 6

 

 การประชุมระดมสมองรวบรวมเนื้อหาประวัติศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุม 1 สวรส. วันที่ 15 มี.ค.2553 โดยมี ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม,อาจารย์วิลลา วิลัยทอง, อาจารย์ธวัช มณีผ่อง, อาจารย์สันติพงษ์ ช้างเผือก, ทีมงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และเชิญ ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ ลุนทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งมีความสนใจการทำงานประวัติศาสตร์สุขภาพ มาร่วมนำเสนอผลการเรียนรู้การจัดสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ กรณีหน่วยโฮงยาขุนส่า และมูลนิธีทอมดูรี โดยมี นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการและสรุปประเด็น