มอบเอกสารงานสาธารณสุขมูลฐาน[๒]

มอบเอกสารงานสาธารณสุขมูลฐาน[๒]

"สาธารณสุขมูลฐานหมายถึงสาธารณสุขของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน"


 

นายมาโนช วามานนท์ เป็นบุคลากรยุคบุกเบิกที่สำคัญคนหนึ่ง ได้เล่าถึงแนวคิดเริ่มต้นของงานสาธารณสุขมูลฐาน

นอกจากนั้นยังเล่าถึงว่า กว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน ที่มีสถานะเป็นกอง

ซึ่งในสมัยนั้นมีหน่วยงานที่คุมไม่ให้กองเกิดขึ้นด้วย สสม.จึงเกิดขึ้นได้ด้วยความสำคัญและการทำงานอย่างหนักจริง ๆ

ประสบการณ์จากอดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สสม. ทั้งที่ภาคใต้และส่วนกลาง จึงมีเรื่องราวชวนรู้เห็น แถมยังมอบอุปกรณ์

ในงานอาสาสมัครสาธารณสุขที่คุณมาโนช เก็บไว้เป็นที่ระลึกของชีวิตการทำงาน ให้กับ หพสท.ด้วย