บริการ

บริการ

การบริการตอบคำถามและช่วยสืบค้น

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ให้บริการสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ การบริหารงานและการบริการต่างๆ ของหอจดหมายเหตุ ทั้งทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ โดยมีนักจดหมายเหตุ และช่วยตอบคำถามด้านการสืบค้นข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งการสืบค้นจากเครื่องมือช่วยค้นแบบรูปเล่มและการสืบค้นผ่านออนไลน์

ห้องอ่านเอกสาร : การขอใช้เอกสารจดหมายเหตุ/ไมโครฟิล์ม วิดีโอ เทป

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยเปิดให้บริการอ่านไมโครฟิล์ม ดูแถบบันทึกภาพและเสียงได้เช่นเดียวกับการให้บริการอ่านเอกสารทั่วไป เนื่องจากการให้บริการจดหมายเหตุเป็นแบบชั้นปิด ดังนั้นการอนุญาตให้เข้าใช้บริการจึงมีแนวทางปฏิบัติเฉพาะ กล่าวคือ
1. ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนและสมัครเป็นสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ กรอกแบบฟอร์มขอใช้เอกสารลักษณะต่างๆ ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุฯ
2. สัมภาษณ์ก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือก่อนลงทะเบียน เพื่อชี้แจงข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้ควรทราบ
3. ลงชื่อเข้าใช้ประจำวัน ผู้ใช้บริการทุกคนต้องลงชื่อเข้าใช้ประจำวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการหอจดหมายเหตุทุกครั้ง
4. ฝากสิ่งของและสัมภาระส่วนตัว
5. การขอใช้ที่นั่งอ่านเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ใช้บริการเมื่อเข้าในห้องอ่านเอกสารแล้วจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้ที่นั่งอ่านเอกสารตามลำดับ
6. บริการให้ใช้เอกสาร เมื่อผู้ใช้บริการตรวจสอบรายการเอกสารจดหมายเหตุจากเครื่องมือช่วยค้นที่หอจดหมายเหตุเตรียมไว้ให้แล้ว และพบรายการเอกสารที่ต้องการ และประสงค์จะใช้เอกสารดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบขอใช้เอกสารตามที่หอจดหมายเหตุได้จัดเตรียมไว้ให้ และมอบแบบขอใช้แก่เจ้าหน้าที่

บริการทำสำเนาเอกสาร

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยเปิดให้บริการทำสำเนาเอกสารได้จากเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ทั้งจากการสแกนไมโครฟิล์ม สำเนาจากดีวีดี/ซีดี สำเนาเอกสาร ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้เอกสารประสงค์จะสำเนาเอกสารประเภทใดต้องกรอกแบบฟอร์มขอทำสำเนาตามรูปลักษณ์ของเอกสารนั้นๆ แต่ต้องจ่ายค่าใช้บริการตามอัตราที่หอจดหมายเหตุกำหนด

บริการหนังสืออ้างอิง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยเปิดให้บริการหนังสืออ้างอิงตามระเบียบการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุอื่นๆ

|