ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 สถานที่ติดต่อ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ประกอบด้วยสถานที่/อาคารดำเนินงานและให้บริการ 3 แห่ง คือ

1. ส่วนงานเก็บรักษาและให้บริการ

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH))
ชั้น
 1, 4 (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :  0 2590 1352 

โทรสาร : 0 2590 1498
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
อีเมล์ :
 naph.thailand@gmail.com

เว็บไซต์ : www.naph.or.th

Facebook : หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

2. ส่วนสำนักบริหาร

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์  
ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 
อีเมล์ : suksala@gmail.com
โทรศัพท์ :  0 2590 1352 
โทรสาร : 0 2590 1498 
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

3. ส่วนจัดแสดง

หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
ซ. สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
โทร. 0 2832 92800 2832 9283 
 

 

หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่และส่วนจัดแสดง ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ตามที่อยู่ข้างต้น จนกว่าจะเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ปี 2561 เป็นต้นไป

 

|