การให้บริการจดหมายเหตุดิจิตอล สช.

การให้บริการจดหมายเหตุดิจิตอล สช.

การให้บริการจดหมายเหตุดิจิตอล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

 

การให้บริการจดหมายเหตุดิจิตอล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

 

ทีมงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้เริ่มดำเนินโครงการจัดทำจดหมายเหตุดิจิตอลเฟสแรกเป็นเอกสารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผู้ให้งบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ริเริ่มโครงการหอจดหมายเหตุฯ จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกเอกสาร จัดหมวดหมู่ สแกนเป็นไฟล์ภาพสำหรับจัดเก็บในฐานข้อมูล และแปลงเป็นไฟล์อื่นๆ สำหรับให้บริการ และสืบค้นทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ โดยปัจจุบันได้ทยอยอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ naph.or.th แล้วจำนวน 17 แฟ้ม โดยผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเอกสารจดหมายเหตุได้ที่ เว็บไซต์ naph.or.th ตรงส่วนของ คลังเอกสาร  โดยเบื้องต้น จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ

 

บัญชีสำรวจเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เล่ม 1 กล่อง 1-6 Download

เมนูคลังเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) คลิก

 

 

             

         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352มือถือ 09285 89665