พิธีเปิดหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

พิธีเปิดหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

งานพิธีเปิดหอประวัติศาสตร์สุขภาพเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖  โดยความร่วมมือของ  กระทรวงสาธารณสุข, สช., สวรส., สรพ., สสส. และ สปสช.

การจัดงานพิธีเปิดตัวหอประวัติศาสตร์สุขภาพได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรและเครือข่ายอย่างมาก (รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลด1) ตอนเช้าของวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖ เริ่มกิจกรรมแรกเพื่อรอแขกผู้มีเกียรติและผุ้มีอุปการคุณคือ เปิดตัวหนังสือรอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ ซึ่งรวบรวมเหตุการณ์สำคัญไว้มากกว่า ๔๐๐ เหตุการณ์ เป็นฉบับแรก หลังจากนั้นจึงได้เชิญบุคคลสำคัญผู้ทำงานบุกเบิกงานหอจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์มาเสวนา เล่าบอกถึงคุณค่าและแรงบันดาลใจ ให้แก่คนทำงานในระบบสุขภาพ เพื่อจะได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ คือ 

1.พิธีเปิดหอประวัติศาสตร์สุขภาพโดย นพ.วิชัย เทียนถาวร
 
2. พิธีรับเอกสารจดหมายเหตุและเครื่องมือเก่า และ นำสื่อมวลชน ชม หอประวัติศาสตร์สุขภาพ
 
3.เวทีเสวนา คุณค่าข้าวของ มองความเป็นมาระบบสุขภาพ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ
 
4.บรรยายหัวข้อ เราอยู่ ณ จุดไหนในประวัติศาสตร์สุขภาพ โดย นพ วิชัย โชควิวัฒน ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ
 
5.พิธีรับเอกสารจดหมายเหตุและเครื่องมือเก่า และ นำสื่อมวลชน ชม หอประวัติศาสตร์สุขภาพ
 
[ภาพเสวนา]