พิธีเปิดเสมสิกขาลัย     เชียงราย   วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖

พิธีเปิดเสมสิกขาลัย เชียงราย วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖

โครงการเสมสิกขาลัย เชียงราย จัดพิธีเปิดอาคารเป็นทางการ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในจังหวัดเชียงราย

 

 

เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๒ ปีของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นี้  ครอบครัวพิ้งพวงแก้ว โดย        คุณชัชวาลย์  พริ้งพวงแก้ว หรือคุณอิ๊ด และในฐานะประธานบริหาร มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว  ริเริ่มจัดทำโครงการเสมสิกขาลัยเชียงราย เพื่อสืบสานแนวคิดและปณิธานของคุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว  จึงได้เริ่มวางแผนและแจ้งคณะกรรมการ ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว ที่มีนายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน  และ ผศ.ภญ.สำลี  ใจดี  เป็นรองประธาน กัลยาณมิตรและคณะกรรมการได้จัดงานแสดงกตัญญุตาในวาระ อายุครบ ๑๐๐ ปีของท่านมาดังทราบกันแล้ว ดังนั้น คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว จึงตั้งใจในการสืบสานแนวคิดคุณพ่อเสม ตามที่ท่านเคยเล่าไว้ก่อนหมดอายุขัย  และเป็นการสร้างอนุสรณ์สถานตามดำริในการทำให้ผืนดินที่คุณพ่อเสมซื้อไว้เกิดประโยชน์สาธารณะด้วย       ดาวน์โหลด

ตามที่ทราบกันคุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว เคยทำงานบุกเบิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมีเกียรติประวัติเป็นที่จดจำของชาวเชียงราย    คุณพ่อเสม มีความผูกพันกับจังหวัดเชียงรายมาตลอดชีวิต แม้ในวัยชราท่านก็ยังเดินทางกลับไปร่วมงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดเชียงราย

   

ครอบครัวพิ้งพวงแก้ว มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว และเทศบาลนครเชียงราย จึงมีความร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเสมสิกขาลัย เชียงราย เป็น อาคาร ๒ ชั้น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้งแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปในอนาคตแก่เด็กเยาวชนในจังหวัดเชียงราย รายละเอียดอ่านโครงการได้ ดาวน์โหลด

   

ในวาระที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว อายุครบ ๑๐๒ ปีในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นี้ จึงมีกำหนดการจัดงานพิธีเปิดอาคาร   เสมวิกขาลัย เชียงราย ตั้งอยู่ที่ ถนนสันสลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 เวลา ๑๐.๐๐ น.                   กิจกรรมคาราวานหุ่นละครหนอนหนังสือ (รถห้องสมุดเคลื่อนที่เทศบาลนครเชียงราย)  

 เวลา ๑๐๓๐  น.                   พิธีสงฆ์เปิดสวนสาธารณะและห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย และถวายภัตตาหารเพล

 เวลา  ๑๒.๐๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย

 เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น      พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

                                         ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 

หมายเหตุ  :  - หากท่านใดรำลึกถึงคุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว และมีความประสงค์จะมาร่วมทำบุญแด่ท่าน ก็ขอเรียนเชิญได้ด้วยความยินดี โดยมี

                     กำหนดการ  บัตรเชิญ และ แผนที่ ให้ดาวน์โหลดได้ที่นี่

                    - ห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงรายรวบรวมหนังสือบุคคลสำคัญไว้ให้เยาวชนและผู้สนใจอ่านค้นคว้า ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดแรง

                      บันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณค่าความหมายต่อเพื่อนมนุษย์  จึงขอเชิญชวนแด่ท่านที่มีหนังสือบุคคลสำคัญและประสงค์จะ

                      มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ ท่านสามารถติดต่อมอบได้ที่ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว และ เสมสิกขาลัยเชียงราย ได้

                    - นอกจากนี้หอจดหมายเหตุและพิพธภัณฑืสุขภาพไทย กระทรวงสาธารณสุข ยังได้นำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตั้งไว้ถาวรที่อาคาร

                      เสมสิกขาลัยเชียงราย พร้อมหนังสือชีวประวัติศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ไปจัดแสดงและเผยแพร่แก่ผู้สนใจด้วย