เรียนรู้ดูงานและร่วมมือกับหอภาพยนตร์แห่งชาติ

เรียนรู้ดูงานและร่วมมือกับหอภาพยนตร์แห่งชาติ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันการเรียนรู้และรวบรวมภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดของเมืองไทย download

 

              

          หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัย รวบรวม ค้นคว้า และเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านสื่อภาพยนตร์ของสังคมไทยที่น่าภาคภูมิใจ โดยการทุ่มเท อดทนและทำงานด้วยจิตใจของคุณโดม สุขวงศ์ และได้ทีมงานที่มีใจรักต่อการอนุรักษ์งานสื่อภาพยนตร์มาร่วมทำงานในขณะนี้ จนปัจจุบันมีสถานที่ดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ งานอนุรักษ์ งานจดหมายเหตุ งานห้องสมุดและงานเผยแพร่ด้านโสตทัศน์ ซึ่งคุณโดม สุขวงศ์ บอกว่า ได้รับบริจาคหนังทางด้านสาธารณสุข หรือหนังให้สุขศึกษาจากหน่วยงานจังหวัดต่าง ๆมาจำนวนมาก จึงไดดำเนินการทำนุบำรุงรักษา และจะได้สำเนาให้ทางหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยไว้ด้วย

             

            แต่สำหรับกระบวนการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์มีเทคนิคเฉพาะ ต้องซื้อเทคโนโลยีหรือคิประดิษฐ์ที่ต้องลงทุนสูง จึงคงจะได้ปรึกษาหารือในการทำงานอนุรักษ์สื่อ ฟิล์ม สไลด์ วิดีโอ และเทปของกระทรวงสาธษณณสุข กันต่อไป 

                      

              เครื่องล้างฟิล์ม ARRI เครื่องนี้ได้รับบริจาคจากต่างปรพเทศ อายุใกล้ 100 ปี แล้ว ทำหน้าที่ Film Processing ในกระบวนการประเมินคุณค่าฟิล์ม อยู่ในห้องบำบัดฟิล์ม